Databazu sa nepodarilo otvorit!
function:
mysqli_connect()